fbpx

Bokkenregelement

REGLEMENT VOOR BOKKEN

1. Gebruiksbeperking

Bokken mogen uitsluitend gebruikt worden voor het transport van de kozijnen en/of het glas van de productieplaats naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Het gebruik van deze bokken voor de opslag of het transport van andere producten dan de door de producent geleverde kozijnen en/of glas, is alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier/producent toegestaan. De klant van de producent is de directe afnemer en derhalve verantwoordelijk; hij zal in geval van misbruik hierover worden aangesproken.

2. Ingang van de vergoedingstermijn

Voor levering op bokken geldt een termijn van 28 kalenderdagen waarin de bokken gratis ter beschikking worden gesteld. In uitzonderingsgevallen bestaat de mogelijkheid, op grond van goed onderbouwde argumenten voor een afzonderlijke levering in onderling overleg een andere termijn vast te stellen.

3. Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 2,00 excl. BTW per bok per kalenderdag. Tijdens vorstverlet en/of vakantieperiode blijft de vergoedingsperiode onverminderd doorlopen.

4. Eigendomsrecht

Wanneer blijkt dat een bok definitief verdwenen is of als verloren moet worden beschouwd, wordt de nieuwwaarde van de bok in rekening gebracht en wordt de huur gestopt. De producent doet geen afstand van eigendomsrecht. Mocht in een later stadium de bok alsnog teruggevonden worden, dan wordt dit gemeld en wordt de nieuwwaarde vergoed. De fabrikant behoudt zich het recht voor dan alsnog een bijkomende vergoeding te berekenen.

5. Leegmelding

Bokken kunnen uitsluitend eenmalig en per email leeg gemeld worden aan magazijn@mondana.nl. Leegmeldingen bevatten tenminste de volgende informatie over de bokken: nummer, adres en bereikbaar contactpersoon. De melding is alleen rechtsgeldig en mag enkel gebeuren op het door de producent opgegeven email adres. Aan onvolledige “leegmeldingen” en/of telefonische meldingen, kan de klant geen enkel recht ontlenen.

6. Ophaalverplichting en verantwoordelijkheid

e producent verplicht zich om binnen 14 werkdagen na melding, de betreffende bokken op het opgegeven adres op te halen. Ophalen met spoed kan, en kost € 200,- per geval. De klant blijft verantwoordelijk voor de bok tot deze is opgehaald.

7. Vergeefse ophaalpoging

Leeg gemelde Bokken dienen zich op de opgegeven plaats te bevinden voor ophalen en moeten goed bereikbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen zij volkomen leeg te zijn. Indien op de opgegeven plaats geen bokken worden aangetroffen, dan wel deze niet bereikbaar zijn, wordt de ophaalrit als vergeefs beschouwd en worden extra kosten, à € 50,00 (excl. BTW) berekend aan de klant. Indien blijkt dat de bokken niet geheel leeg zijn, zal de chauffeur de bokken zondermeer weigeren. De ophaalrit wordt als vergeefs beschouwd en de extra kosten van € 50,00 worden aan de klant berekend. Dit artikel is enkel van toepassing indien de bokken worden opgehaald binnen normale werktijden.

8. Berekening van de vergoeding

De berekening van de vergoeding zal minstens eenmaal per maand plaatsvinden. De producent zorgt voor een zo goed mogelijk overzicht op de factuur dan wel bijlage ter controle van de factuur.

9. Informatie bokkenbestand

Op verzoek van de klant geeft de producent een overzicht van het “bokkenbestand” dat onder de verantwoordelijkheid van de klant geboekt staat. Bij aanlevering en afhaling wordt een leverbon dan wel vrachtbrief verstrekt waarop minimaal het aantal bokken en de desbetreffende boknummers staan vermeld.

10. Technische staat

– De producent maakt bij levering gebruik van bokken welke in goede staat verkeren met een duidelijk nummer. De klant wordt geacht de bokken zorgvuldig te behandelen. Bij onachtzaam gebruik, welke schade tot gevolg geeft, zullen de werkelijke herstelkosten in rekening gebracht worden bij de klant. Indien een bok onherstelbaar beschadigd is, zal de nieuwwaarde van een vergelijkbare bok in rekening worden gebracht.

– Bokken zijn géén gecertificeerde hijsmiddelen en mogen niet als dusdanig worden gebruikt. 

– Beschadigingen aan bokken dienen op de retourbon gemeld te worden en waar mogelijk door de klant mede ondertekend te worden.