fbpx

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden bij Levering en Montage Mondana® Nederland B.V., verder te noemen opdrachtnemer, geeft garantie, met uitsluiting van ieder ander, aan:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Projectnummer:

18.1 Inleiding
De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde zaken wordt, bij normaal gebruik en onder voorwaarde dat de bij deze overeenkomst behorende onderhoud- en reinigingsvoorschriften uitgevoerd worden, (volledig) gewaarborgd voor een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van (eerste deel)oplevering.

Onder deugdelijkheid wordt verstaan het voldoen aan de eisen genoemd in de VMRGKwaliteitseisen en Adviezen® . Deze zijn te vinden op: www.vmrgkwaliteitseisen.nl

Onder VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® wordt verstaan: VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® , inclusief eventuele aanvullingen, zoals deze luiden drie maanden voor de datum van het sluiten van de overeenkomst. Deze zijn te vinden op: www.vmrgkwaliteitseisen.nl

18.2 Garantie 
Opdrachtnemer staat voor een periode van vijf jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. 

In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn op ventilatieroosters en hang- en sluitwerk 1 jaar bedragen. 

Gebruikt opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn prestatie door derden toegeleverde materialen of diensten dan strekt de garantie van opdrachtnemer aan opdrachtgever zich in geen geval verder uit dan tot de garantie die opdrachtnemer verkrijgt van zijn leverancier of onderaannemer. 

Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer naar zijn keuze deze herstellen of vervangen of opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, wijzigingen laat uitvoeren of toevoegingen laat aanbrengen.

Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

• De zaak herstelt; • De zaak vervangt; • Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen voor rekening van opdrachtgever.  Behalve als opdrachtgever een consument is, dat wil zeggen iemand die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, komen de kosten van vervanging of herstel voor rekening van opdrachtnemer tot ten hoogste dat deel van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de vervaardigings- en montagekosten van het desbetreffende onderdeel, dan wel tot de garantie die opdrachtnemer verkrijgt van zijn leverancier of onderaannemer. De verdeling van de waarde van het geleverde is, tenzij anders overeengekomen, in procenten van het factuurbedrag als volgt: a. Werkvoorbereiding 10% b. Profielen en plaatwerk 30% c. Oppervlaktebehandeling 10% d. Afdichtingen 5% e. Glas en panelen 20% f. Hang- en sluitwerk e.d. 10% g. Overige materialen 5% h. Algemene kosten 10% Voor de kosten van montage wordt een vast percentage van 10% van het factuurbedrag gerekend, d.w.z. dat de genoemde percentages van het factuurbedrag elk met 10% worden verminderd.  Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer het gebruik van aanwezige energie, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallaties en dergelijke om niet toestaan.  De garantie gaat pas in wanneer opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan (inclusief 100% betaling van alle facturen). Door opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.  Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.  Deze garantie komt te vervallen indien er niet aantoonbaar periodiek onderhoud en reiniging wordt verricht conform de bijgevoegde onderhoudsvoorschriften.  Deze garantie treedt in de plaats van enige andere garantie, welke terzake van genoemd werk, mocht zijn vermeld in overeenkomsten, bestekken enzovoort.  Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van: a. Verwering en/of normale slijtage; b. Onoordeelkundig of abnormaal gebruik; c. Het ontbreken van onderhoud of reiniging overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® , zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst is opgenomen; d. Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden; e. Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; f. Vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en); g. Beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu; h. Zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in de VMRGKwaliteitseisen en Adviezen® genoemde voorschriften, eisen en adviezen, voorzover deze op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever zijn toegepast; i. Door of namens opdrachtgever geleverde materialen; j. Schade die direct, of indirect een gevolg is van filiforme corrosie; k. Kleurverschillen en/of glansverlies overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® , zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst, is opgenomen; l. Gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden; m. Invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan; n. Het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke; o. (Thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas; p. Warmtebelasting boven de 70°C; q. Kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid; r. Afdichtingsprofielen (E.P.D.M.), behalve voor wat betreft de flexibiliteit. t. Schade t.g.v. overmacht wordt niet vergoed, zoals: vandalisme, vrijwillig en/of opzettelijk veroorzaakte schade, natuurrampen (o.a. aardbevingen, overstromingen), brand, ontploffing, inbraak; u. Schade als gevolg van nikkelsulfide insluiting in het geharde glas;  Bij herplaatsing of herstellende werkzaamheden dient het volgende in acht te worden genomen: a. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen werkomschrijving, met dien verstande dat door de opdrachtnemer aangebrachte geringe wijzigingen, die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk, zijn toegestaan. b. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Afwijkingen kunnen in overleg met opdrachtnemer worden vastgesteld. c. De te vervangen of te herstellen onderdelen dienen vrij toegankelijk te zijn, zowel van binnen als buiten. d. De kosten voor verkeersbeperkende maatregelen noodzakelijk om de garantiewerkzaamheden uit te voeren vallen niet onder deze garantie. e. Na herstel zal het herstelde deel “fabrieksschoon” worden opgeleverd. De opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. f. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons en/of bestrating, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld van de kant van de opdrachtnemer of zijn personeel. g. De opdrachtgever draagt zorg voor de afvoer en verwerking van ge- of verbruikte materialen en/of afvalstoffen m.u.v. chemisch afval.  De rechten uit deze garantieverklaring zijn zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet overdraagbaar.

18.3 Aansprakelijkheid 

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

18.4 Besteksomschrijving

De metalen gevelelementen dienen te voldoen aan de vigerende VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen®, aan te tonen door middel van een geldig VMRG-Keurmerk®.