fbpx

Garantievoorwaarden

Mondana® Nederland B.V., verder te noemen opdrachtnemer, geeft garantie, met uitsluiting van ieder ander, aan: 

Naam  

Adres  

Postcode  

Leverdatum  

Projectnummer  

 

1. Inleiding

De deugdelijkheid van de geleverde zaken wordt, bij normaal gebruik en onder voorwaarde dat de bij deze overeenkomst behorende onderhoud- en reinigingsvoorschriften uitgevoerd worden, (volledig) gewaarborgd voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van (eerste) levering. 

 

2. Garantie

 • Opdrachtnemer staat voor een periode van 5 jaar na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. 
 • In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn op ventilatieroosters en hang- en sluitwerk 1 jaar bedragen. 
 • Gebruikt opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn prestatie door derden toegeleverde materialen of diensten dan strekt de garantie van opdrachtnemer aan opdrachtgever zich in geen geval verder uit dan tot de garantie die opdrachtnemer verkrijgt van zijn leverancier of onderaannemer. 
 • De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, wijzigingen laat uitvoeren of toevoegingen laat aanbrengen. 
 • Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. 
  Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: 
  •    De zaak herstelt; 
  •    De zaak vervangt; 
  •    Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 
  De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 
 • Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer het gebruik van aanwezige energie, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallaties en dergelijke om niet toestaan. 
 • De garantie gaat pas in wanneer opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan (inclusief 100% betaling van alle facturen). Door opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd. 
 • Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. 
 • Deze garantie komt te vervallen indien er niet aantoonbaar periodiek onderhoud en reiniging wordt verricht conform de bijgevoegde onderhoudsvoorschriften. 
 • Deze garantie treedt in de plaats van enige andere garantie, welke terzake van genoemd werk, mocht zijn vermeld in overeenkomsten, bestekken enzovoort. 
 • Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van: 
 1. Verwering en/of normale slijtage; 
 2. Onoordeelkundig of abnormaal gebruik; 
 3. Het ontbreken van onderhoud of reiniging; 
 4. Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden; 
 5. Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; 
 6. Vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en); 
 7. Beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu; 
 8. Zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de voorschriften, eisen en adviezen, voorzover deze op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever zijn toegepast; 
 9. Door of namens opdrachtgever geleverde materialen; 
 10. Schade die direct, of indirect een gevolg is van filiforme corrosie; 
 11. Kleurverschillen en/of glansverlies; 
 12. Gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden; 
 13. Invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan; 
 14. Het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke; 
 15. (Thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas; 
 16. Warmtebelasting boven de 70°C; 
 17. Kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid; 
 18. Afdichtingsprofielen (E.P.D.M.), behalve voor wat betreft de flexibiliteit. 
 19. Schade t.g.v. overmacht wordt niet vergoed, zoals: vandalisme, vrijwillig en/of opzettelijk veroorzaakte schade, natuurrampen (o.a. aardbevingen, overstromingen), brand, ontploffing, inbraak; 
 20. Schade als gevolg van nikkelsulfide insluiting in het geharde glas; 
 • De rechten uit deze garantieverklaring zijn zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet overdraagbaar.  

3. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks het gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. 
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.